Privacy Disclaimer

Privacy Statement TITP

TITP ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van TITP toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u TITP toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1. Over TITP

TITP is een organisatieadviesbureau met verschillende takken van (online) HR dienstverlening, waaronder assessment, personal development.  Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening van TITP treft u aan op www.TITP.nl.

2. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat TITP verschillende gegevens van u op:

2.1 Persoonsgegevens

NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres
De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken en om de juiste normen te kunnen gebruiken. De bewaartermijn voor deze gegevens is één jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet betekent dit het volgende: naam en e-mailadres worden verwijderd en bij het woonadres worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard.

2.2 Antwoorden op vragenlijsten

Alle antwoorden op vragenlijsten worden, met vermelding van het tijdstip waarop is geantwoord, opgeslagen. Deze data worden door TITP gebruikt om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden en het maken van rapportages. Deze data worden één jaar bewaard.

2.3 Antwoorden op open vragen

Alle antwoorden op open vragen worden apart in de database van TITP bijgehouden. De bewaartermijn voor deze gegevens is één jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van rapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek, daarom worden de gegevens na één jaar volledig verwijderd.

2.4 Scores

Zodra de benodigde vragenlijsten ingevuld zijn, kunnen de testscores door TITP worden berekend. Deze scores worden vertaald in normscores, waarbij dankzij de persoonsgegevens gekozen wordt voor een bepaalde normgroep. De normgroepen worden geselecteerd op basis van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en opleiding. Met externe bedrijven die de testen beschikbaar stellen via het internet zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

3. Opslag gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde opslagdragers  van TITP, die niet verbonden zijn met het internet. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden.

4. Bewaartermijn dossier

Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart TITP uw dossier één jaar. Na één  jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat.

5. Beveiliging van uw dossier

Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door TITP, dat zonder de toestemming van uw adviseur niemand toegang heeft tot uw dossier. Zo blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.

6. Geheimhouding

TITP en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u van de adviseur. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

7. Verstrekking gegevens aan derden

Slechts indien u TITP daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden, niet zijnde uw werkgever.
U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage, aan uw werkgever, te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door TITP in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen. Uw bezwaren zullen gelijktijdig worden verstuurd met uw rapportage.

8. Informatieverstrekking voor research en statistiek

Ten behoeve van research en statistiek mag TITP gegevens en beoordelingen verstrekken aan derden. TITP zorgt er in dit geval voor dat de gegevens zodanig worden aangeleverd, dat de herkenbaarheid van de persoon daarbij wordt uitgesloten. Dit geldt niet indien het voor het doel van het onderzoek niet mogelijk is. In een dergelijke situatie zullen de gegevens aan derden alleen verstrekt worden als u hier toestemming voor geeft.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

TITP draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. TITP spant zich ervoor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

10. Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om de door TITP verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
De adviseur zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal de adviseur de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is TITP verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Voordat TITP overgaat tot bovenstaande handelingen, dient u eerst contact op te nemen met TITP. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Alle TITP-adviseurs zijn verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en volgen deze ethiek. Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van TITP, kunt u contact opnemen via info@TITP.nl of (053 4332300)