Selectie Onderzoek

Wanneer zich ergens een vacature voordoet, zal men streven de open plaats zo goed mogelijk te doen bezetten; dit is in het belang van zowel de arbeidsorganisatie als van de sollicitant. Voor de sollicitant is het vooral van belang te weten of hij/zij in een functie komt, waartegen hij/zij is opgewassen en waarin hij/zij zich kan ontplooien. De adviseur tracht door middel van een onderzoek een bijdrage te leveren tot een verantwoorde keuze van personeel. Deze bijdrage bestaat uit een voorspelling van de geschiktheid van één of meer kandidaten, dat wil zeggen dat er een verwachting wordt uitgesproken over de mate waarin iemand aan de eisen van de functie zal voldoen. Dit gebeurt op basis van een objectief testonderzoek. Met objectief wordt hier bedoeld, dat persoonlijke indrukken van beoordelaars een ondergeschikte rol spelen en dat de nadruk ligt op schriftelijke tests en praktijksimulatieproeven.

De samenstelling van de testbatterij zoals die door het Twents Instituut voor Toegepaste psychologie gehanteerd wordt, is terug te voeren op een functie-analyse-modellenschema. Aan de hand van PAQ’s (functie-analyse-vragenlijsten) zijn de functies in kaart gebracht en gerubriceerd en de succesfactoren bepaald. Als uitvloeisel hiervan is een serie testbatterijen opgezet, welke de betreffende factoren meten en toetsen. Verdere informatie over de opbouw van de testbatterijen en de statistische (predictieve) validiteit en betrouwbaarheid zal u desgewenst mondeling worden verstrekt. Daar de bovengenoemde procedure uitgaat van een algemeen functie-profiel en het Twents Insituut voor Toegepaste Psychologie zich bedrijfsgericht wil opstellen is een aanvullende bedrijfsvragenlijst ontwikkeld, welke het mogelijk maakt aanvullende, specifieke bedrijfsgebonden factoren van de functie te herleiden en hiertoe tests in te voeren.. Dit maakt het mogelijk, specifieke, aanvullende geschiktheidsfactoren te meten en te toetsen.

Prikkelbaar op je werk?